Evident LogoOlympus Logo
Výukový materiál k technologii phased array – Obsah

Přehled charakteristik konvenčního svazku

Konvenční ultrazvukové jednoměničové snímače využívající podélné vlny fungují jako pístový zdroj vysokofrekvenčních mechanických kmitů nebo zvukových vln. Po přiložení napětí se měnič na bázi piezoelektrického snímače (často označovaného jako krystal) deformuje stlačováním ve směru kolmém ke své přední straně. Po odstranění napětí, obvykle o méně než jednu mikrosekundu později, se měnič vrací do nezdeformovaného stavu a přitom generuje impulz mechanické energie tvořící ultrazvukovou vlnu. Grafické znázornění níže uvádí názorný příklad odezvy piezoelektrického měniče na krátký elektrický impulz.

Snímače druhu běžně používaného pro ultrazvukové nedestruktivní testování (NDT) mají zpravidla následující základní funkční vlastnosti:

Typ – Snímač lze identifikovat podle funkce jako kontaktní, s předsádkou, s úhlovým svazkem nebo imerzního typu. Na výběr typu snímače mají vliv charakteristiky kontrolovaného materiálu, jako je například hrubost povrchu, teplota a přístupnost a dále poloha vady uvnitř materiálu a rychlost provádění kontroly.

Průměr – Průměr aktivního měniče snímače, který je za normálních okolností umístěn v o něco větším krytu.

Frekvence – Počet period vlny dokončených za jednu sekundu; běžně se vyjadřuje v jednotkách kilohertz (kHz) nebo megahertz (MHz). Většina průmyslových ultrazvukových testování se provádí v rozsahu frekvencí od 500 kHz do 20 MHz, takže většina snímačů spadá do tohoto rozsahu, ale dodávají se i snímače s frekvencí nižší než 50 kHz a vyšší než 200 MHz. Penetrace se zvyšuje s klesající frekvencí, zatímco rozlišení a ostrost zaostření se zvyšují s rostoucí frekvencí.

Šířka pásma – Část frekvenční odezvy, která spadá mezi stanovené mezní hodnoty amplitudy. V tomto kontextu je třeba poznamenat, že typické snímače pro NDT negenerují zvukové vlny jediné frekvence, ale spíše rozsah frekvencí v blízkosti jedné frekvence označované jako jmenovitá. Odvětvová norma stanoví šířku pásma v bodě −6 dB (nebo poloviční amplitudě).

Doba trvání vlny – Počet period vlny generovaných snímačem pokaždé, když je aktivován impulzem. Úzkopásmový snímač má více period než širokopásmový snímač. Průměr měniče, materiál podkladu, vyladění elektrického obvodu a způsob buzení snímače jsou faktory, které mají na dobu trvání vlny vliv.

Citlivost – Vztah mezi amplitudou a budicím impulzem a mezi odraženým signálem přijatým ze stanoveného cíle.

V rámci pracovní aproximace se svazek z typického nezaostřeného snímače ve tvaru disku považuje za sloupec energie, který vychází z oblasti aktivního prvku, jehož průměr se rozšiřuje, a nakonec se rozptýlí.

Ve skutečnosti je profil reálného svazku složitý a obsahuje gradient tlaku jak v příčném, tak i v podélném směru. V profilu svazku uvedeném na obrázku níže představuje červená barva oblasti s nejvyšší energií, zatímco zelená a modrá představují oblasti s nižší energií.

Zvukové pole snímače je rozděleno na dvě zóny: blízké pole a vzdálené pole. Blízké pole označuje oblast v blízkosti snímače, kde akustický tlak vykazuje řadu maxim a minim, a končí posledním maximem na ose ve vzdálenosti N od přední strany snímače. Vzdálenost blízkého pole N představuje přirozené ohnisko snímače.

Vzdálené pole je oblast za N, kde akustický tlak postupně klesá na nulu v důsledku rozšiřování průměru svazku a disipace jeho energie. Vzdálenost blízkého pole je funkcí frekvence a průměru snímače a rychlosti zvuku ve zkušebním médiu. Pro čtvercové a pravoúhlé prvky běžně používané při testování s využitím technologie phased array ji lze vypočítat následovně:Z důvodu odchylek tlaku uvnitř blízkého pole může být obtížné přesně vyhodnotit vady pomocí postupů založených na amplitudě (i když měření tloušťky uvnitř blízkého pole není problémem). Hodnota N dále představuje největší vzdálenost, v níž lze UT svazek snímače zaostřit pomocí akustické čočky nebo pomocí fázování. Zaostřování je dále probíráno v kapitole 2.14, Zaostřování se sondami phased array.

Konstanta poměru stran jako poměr mezi krátkým a dlouhým rozměrem měniče nebo apertury je následující:

Poměr krátká/dlouhá k
1,0 1,37 (čtvercový měnič)
0,9 1,25
0,8 1,15
0,7 1,09
0,6 1,04
0,5 1,01
0,4 1,00
0,3 a menší 0,99

V případě kruhových měničů se hodnota k nepoužívá a místo pojmu délka se používá průměr měniče (D):

Pokračování Dynamika vlnoplochyVýukový materiál k tloušťkoměru – další kapitola
Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country