Evident LogoOlympus Logo

Měření drsnosti povrchu

Měření drsnosti povrchu spočívá v určení hodnoty, která se vypočítává na základě měření průměrných výšek a hloubek po daném povrchu. Měření drsnosti povrchu je nedílnou součástí procesu zjišťování shody s požadavky průmyslových norem a regulačních předpisů u vybavení a výrobků.

O drsnosti povrchu

Jak definovat drsnost povrchu

Drsnost povrchu indikuje stav zpracovaných povrchů.

Stav povrchu se určuje podle vizuálního vzhledu a hmatového dojmu a často se popisuje pomocí výrazů jako hladký a lesklý, matný a strukturovaný, matně stříbrný nebo se zrcadlovou úpravou. Rozdílnosti jak ve vzhledu, tak ve struktuře se odvozují z nepravidelností přítomných na povrchu objektu.

Příčinou drsnosti jsou nepravidelnosti vyskytující se na povrchu. Drsnost povrchu je číselná míra vyjadřující lesklost (nebo strukturovanost) povrchu, nezávislá na vizuálním nebo hmatovém vnímání. Drsnost povrchu hraje důležitou roli při určování charakteristik povrchu.

Povrchové nepravidelnosti na dílech a materiálech vznikají buď neúmyslně, nebo v důsledku různých vlivů, například v důsledku vibrací řezných nástrojů, zadření použité hrany nebo fyzikálních vlastností materiálu. Nepravidelnosti mají různé rozměry a tvary a v mnoha vrstvách se překrývají a jejich konkávní či konvexní tvar ovlivňuje kvalitu a funkčnost povrchu předmětu.

V důsledku tak mají nepravidelnosti vliv na funkčnost výsledného výrobku. V případě smontování dílů do jednoho celku ovlivňují vlastnosti povrchu vlastnosti konečného výrobku, včetně tření, odolnosti, provozní hlučnosti, spotřeby energie a vzduchotěsnosti. Vlastnosti povrchu mají vliv také na takové vlastnosti výrobku, jako je schopnost povrchu uchovat inkoust, pigment nebo lak.


Proč je potřeba drsnost povrchu měřit?

Míra jednotlivých vlastností a jejich konfigurace mají významný vliv na kvalitu a funkčnost zpracovaných povrchů a funkčnost konečného výrobku. Proto je ke splnění požadavků na vysokou funkčnost koncových výrobků daných příslušnými normami nutné drsnost povrchu měřit.


Jak měřit drsnost povrchu

Nepravidelnosti povrchu se měří pomocí klasifikace výšky, hloubky a intervalů charakteristik povrchu za účelem vyhodnocení jejich konkávnosti a konvexnosti. Výsledky se pak analyzují podle předem stanovených metod a provádí se výpočet podle průmyslových kvantifikací.*

Přínosný nebo nepříznivý vliv na drsnost povrchu se určuje na základě velikosti a tvaru nepravidelností s ohledem na použití výrobku.

Úroveň drsnosti je nutné řídit podle požadované kvality a funkčnosti povrchu.

Měření drsnosti povrchů a vyhodnocení drsnosti povrchu je starý koncept s mnoha zavedenými parametry, udávajícími různá kriteria drsnosti. Pokrok v oblasti technologií zpracování a zavádění pokročilých měřicích nástrojů umožňují vyhodnocovat rozličné aspekty drsnosti povrchu.

Remote visual inspection

Způsoby měření drsnosti povrchu

S vývojem nanotechnologií a zvyšujícími se nároky na funkčnost a menší rozměry elektronických zařízení roste potřeba měření drsnosti povrchu dílů a průmyslových výrobků a kvalitativního řízení výsledných dat. Konvenční měřidla drsnosti ve tvaru tužky a další nástroje na zkoušení drsnosti, které údaje o výšce získávají prostřednictvím mechanického kontaktu, jsou v široké míře schopny měřit výškové údaje a údaje o stavu povrchu. Nicméně rostoucí počet měkkých vzorků, například fólií, a povrchů, jejichž struktura je menší než hrot tužkového snímače, vedly k potřebě bezkontaktních technik měření, od lineárních měření až po precizní, nedestruktivní měření oblastí. K uspokojení potřeb měření drsnosti povrchu na úrovni nanometrů byly jako nástroje na měření drsnosti povrchu vyvinuty laserové mikroskopy, které jsou schopné poskytnout přesné, bezkontaktní 3D měření drsnosti povrchu u vzorku za běžných podmínek okolního prostředí.


Zjistěte o měření drsnosti povrchu více

> Parametry pro profilovou metodu (lineární drsnost)
> Parametry pro plošnou metodu (plošná drsnost)
> Vyhodnocování parametrů drsnosti
> Způsoby měření drsnosti povrchu
> Mezinárodní normalizace
> Slovníky technických pojmů
> Základy vyhodnocování drsnosti povrchu za použití laserové mikroskopie

Stáhněte si průvodce měřením drsnosti povrchů

Stáhnout nyní

Download Roughness Measurement Guidebook
  • Laserové mikroskopy a měření drsnosti
  • Základy vyhodnocování drsnosti povrchu za použití laserové mikroskopie
  • Výběr parametru drsnosti
  • Vysvětlení parametrů drsnosti (profilová metoda, plošná metoda)
  • Výhody použití laserového mikroskopu k měření drsnosti povrchu


Řešení

Výkonný nástroj pro vyhodnocení měření drsnosti

Díky své pokročilé 3D laserové konfokální skenovací technologii posouvá 3D měřicí mikroskop Olympus LEXT OLS5100 měření drsnosti povrchu na vyšší úroveň. Možnost rychlého skenování a detekce povrchových nerovností, jejichž velikost se pohybuje řádově v jednotkách nanometrů, a přesné měření hloubky a výšky nepravidelností za běžných podmínek okolního prostředí. Využijte výkonnou funkci 3D spojování obrazu k rozšíření zorného pole. Zvyšte svoji produktivitu použitím mikroskopu, kterým zefektivníte svůj pracovní postup a získáte bezkontaktní měření poskytující velmi precizní obrazy s vysokým rozlišením s doplňujícími optickými informacemi.

Zobrazit podrobné informace o výrobku

A Powerful Tool to Elevate Your Roughness Measurement
 

Výhody použití mikroskopu OLS5100 k měření drsnosti povrchu

 

Noncontact, no damage on specimen

Není potřeba žádná předběžná příprava.
Stačí jednoduše umístit vzorek na pracovní stolek a zahájit měření.

 
Acquire roughness information from an entire plane

Pořizujte informace o drsnosti z celé roviny

Lze pořizovat tři druhy informací o drsnosti, z celé roviny.

 

Přesné měření na základě zachycení jemných nepravidelností

Laserový svazek o vlnové délce 405 nm s průměrem 0,4 mikrometru skenuje jemné nepravidelnosti bez deformace.

Zobrazit podrobné informace o výrobku

Oblasti použití

Řešení pro měření drsnosti pro různé oblasti použití

Zobrazit další aplikační poznámky

Sorry, this page is not available in your country

Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country