Evident LogoOlympus Logo

Podmínky použití

Tato strana popisuje podmínky použití webu společnosti Evident Corporation („Evident“) zobrazovaného na URL adrese www.olympus-ims.com a subdoménách (souhrnně „Webové stránky“). Používáním Webových stránek souhlasíte s těmito podmínkami. Upozorňujeme, že tyto podmínky použití se mohou bez oznámení změnit. Používáním Webových stránek souhlasíte s jakýmikoli změnami.

Upozorňujeme, že tyto podmínky se nevztahují na žádné jiné weby provozované námi nebo našimi pobočkami.  Ohledně podmínek použití takových webů se obraťte na oddělení zodpovědné za příslušný web.

Přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů, kde se dozvíte, jak je na Webových stránkách nakládáno s osobními údaji.

1. Informace o Webových stránkách  7. Vyloučení odpovědnosti
2. Doporučené prohlížeče8. Předkládání nápadů
3. Autorská práva9. Obchodování zasvěcených osob
4. Ochranné známky   10. Rozhodné právo a jurisdikce
5. Odkazování na Webové stránky11. Informace na „Čínských webových stránkách“
6. Odkazy na weby jiných společností 12. Dotazy nebo komentáře k této straně

1. Informace o Webových stránkách

Společnost Evident neposkytuje žádnou záruku na přesnost, aktuálnost, využitelnost ani jiné kvality informací uvedených na Webových stránkách.  Společnost Evident navíc může informace uvedené na Webových stránkách přidávat, modifikovat, opravovat nebo odstraňovat a může také pozastavit nebo ukončit jejich veřejnou dostupnost a podobně, a to podle svého uvážení a bez předchozího oznámení.
Společnost Evident nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli škody utrpěné v důsledku jakýchkoli dodatků či doplnění, úprav, oprav nebo odstranění informací uvedených na Webových stránkách nebo pozastavení či ukončení veřejné dostupnosti těchto informací a podobně.  Výše uvedené vyloučení odpovědnosti neplatí v rozsahu, ve kterém příslušné zákony takovéto vyloučení zakazují.  V takovém případě je společnost Evident odpovědna v rozsahu, v jakém to vyžadují příslušné zákony.

2. Doporučené prohlížeče

Není-li uvedeno jinak, doporučujeme prohlížet Webové stránky s použitím jednoho z následujících prohlížečů:

Windows: nejnovější verze Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari.

*Při použití kteréhokoli z výše uvedených prohlížečů musí být zapnuté CSS a JavaScript.

Navíc jsou pro přístup k některým obsahům Webových stránek zapotřebí níže uvedené plug-in moduly a podpůrné aplikace.  Pokud tyto aplikace nemáte nainstalovány, stáhněte si je z níže uvedených odkazů.  Upozorňujeme, že tyto plug-in moduly a podpůrné aplikace se mohou změnit bez oznámení.
 

Adobe Flash Playeradobe_flash_player
 
Adobe Readeradobe_reader
 
Apple QuickTimeapple_quick_time
 
Windows Media Playerwindows_media_player
 

3. Autorská práva

Pokud není specificky uvedeno, společnost Evident nebo jedna z jejích poboček vlastní autorská práva ke všem dokumentům, obrázkům, videím, audio obsahu, programům a jiným materiálům („Materiály“) poskytnutým na Webových stránkách a tato autorská práva jsou chráněna zákony o autorském právu, dohodami a smlouvami a dalšími zákony platnými v jednotlivých zemích.  Materiály si můžete prohlížet nebo vytisknout pro svoji osobní potřebu, nikoli však pro komerční použití.  Jakékoli jiné použití nebo úkon (včetně kopírování, pozměňování, rozdělování, veřejného přenášení, převodu, zapůjčení/pronájmu, licencování nebo jakéhokoli komerčního použití) je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Evident zakázáno.
Nicméně tento zákaz neplatí, pokud jsou v materiálech jasně uvedeny odlišné podmínky použití.

4. Ochranné známky

Všechny ochranné známky „EVIDENT“, loga, názvy výrobků, značky služeb společnosti Evident a podobné uvedené na Webových stránkách jsou vlastnictvím společnosti Evident nebo jejích poboček.  Všechny další názvy výrobků a společností jsou obecně vlastnictvím příslušných společností.  Před použitím značky loga Evident musíte získat písemný souhlas společnosti Evident.

5. Odkazování na Webové stránky

Weby vlastněné třetími stranami, na kterých je uveden odkaz na Webové stránky, jsou provozovány na zodpovědnost vlastníka daného webu a společnost Evident není žádným způsobem zodpovědná za web třetí strany ani za jeho obsah.  Společnost Evident není zodpovědná za žádné škody vzniklé na základě použití webů třetích stran.
Skutečnost, že web třetí strany odkazuje na Webové stránky, žádným způsobem neznamená, že společnost Evident uznává třetí stranu nebo podporuje její výrobky nebo služby.  Neznamená to ani, že existuje vztah mezi společností Evident a třetí stranou.

6. Odkazy na weby jiných společností

Jiné weby, než je web společnosti Evident, na které je z Webových stránek odkazováno, jsou spravovány a provozovány na zodpovědnost příslušných korporací nebo jednotlivců.  Společnost Evident nad nimi nemá žádnou kontrolu.  Společnost Evident nepřijímá žádnou zodpovědnost za ztráty, které můžete utrpět použitím některého z webů jiného než je web Evident.  Kterýkoli web, na který je z Webových stránek odkazováno, používejte na své vlastní riziko a v souladu s podmínkami použití daného webu.
Společnost Evident poskytuje odkazy na tyto weby pouze pro vaše pohodlí a uvedení těchto odkazů nikterak nenaznačuje, že vás povzbuzujeme nebo podporujeme v používání takovýchto webů nebo výrobků či služeb, které jsou na takovýchto webech poskytovány. Navíc takový odkaz nutně neznamená, že existuje vztah pobočky, spolupráce nebo jakýkoli jiný zvláštní vztah mezi společností Evident a korporací/jednotlivci, kteří tyto weby spravují/provozují.

7. Vyloučení odpovědnosti

Nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které jste utrpěli přímo či nepřímo v důsledku svého přístupu na Webové stránky.  Výše uvedené vyloučení odpovědnosti neplatí v rozsahu, ve kterém příslušné zákony takovéto vyloučení zakazují.  V takovém případě je společnost Evident odpovědna v rozsahu, v jakém to vyžadují příslušné zákony.

8. Předkládání nápadů

Aby se předcházelo problémům souvisejícím s právem duševního vlastnictví, nemá společnost Evident povinnost přijmout nebo uvážit žádnou nevyžádanou informaci nebo nápad týkající se technologií, výrobků, služeb, designu nebo podnikání od veřejnosti („Nápad“) prostřednictvím Webových stránek ani jinak.  Nicméně pokud zašlete společnosti Evident Nápad, má společnost Evident za to, že jste se tímto aktem vzdali práva na svůj Nápad a souhlasíte s tím, že společnost Evident může váš Nápad volně využít.  Společnost Evident nemá žádnou povinnost váš Nápad přezkoumat, vyhodnotit nebo přijmout, společnost Evident nemá ani žádnou povinnost zachovat váš Nápad jako důvěrný.  Společnost Evident také není odpovědná za žádnou platbu kompenzací či za podobnosti mezi vaším Nápadem a budoucími výrobky nebo aktivitami společnosti Evident.  Upozorňujeme, že společnost Evident nemá žádnou povinnost odpovědět na vaše předložení Nápadu.

9. Obchodování zasvěcených osob

Webové stránky mohou zveřejňovat informace, které jsou klasifikovány jako materiální fakta („Informace“) podle zákona Financial Instruments and Exchange Act („Zákon“), platného v Japonsku.  Jestliže prodáváte, nakupujete nebo jinak obchodujete s podílem (podíly) společnosti Evident po přístupu k informacím a během 12 hodin od zveřejnění informací, můžete porušovat ustanovení o obchodování zasvěcených osob dle Zákona. (Jestliže je tatáž informace zveřejněna prostřednictvím služby Company Announcements Disclosure Service, internetovým serverem samoregulační organizace, která je provozována Tokijskou burzou (Tokyo Stock Exchange) společně s dalšími, můžete tak učinit bez porušení zákazu.)

10. Rozhodné právo a jurisdikce

Podmínky uvedené na této stránce se řídí a jsou vykládány podle zákonů platných v Japonsku bez odkazu na principy kolize právních norem.  Jakékoli spory povstávající ze spojení nebo ve spojení s těmito podmínkami budou rozhodovány výlučně soudem Tokyo District Court.

11. Informace na „Čínských webových stránkách“

Ačkoli Webové stránky mohou být přístupné jakékoli osobě nebo organizaci v Číně („Čínští zákazníci“), Webové stránky vyjma webových stránek zobrazovaných na adrese URL „www.olympus-ims.com/zh/“ a subdoménách (souhrnně „Čínské webové stránky“) NEJSOU určeny pro Čínské zákazníky. Čínským zákazníkům poskytujeme informace o výrobcích, službách, aktivitách společnosti Evident atd. pouze na Čínských webových stránkách.

12. Dotazy nebo komentáře k této straně

Máte-li k této straně jakékoli dotazy nebo komentáře, zašlete je, prosím, na adresu info@olympus-ims.com.

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country