Evident LogoOlympus Logo
Ultrasonic Thickness Gauge Tutorial

Ultrasonic Thickness Gauging Glossary

Přesnost:Shoda mezi naměřenou hodnotou a skutečnou hodnotou parametru, jako je tloušťka.

Akustická impedance:Hmotná vlastnost definovaná jako rychlost zvuku vynásobená hustotou. Míra odrazu zvuku na hranici mezi dvěma materiály je odvozena od poměru akustických impedancí.

Amplituda:V pohybu vlny dochází k maximálnímu posunu částic materiálu. V elektronice je to velikost signálu, obvykle vyjádřená jako kladné nebo záporné napětí.

Útlum:Ztráta akustické energie, ke které dochází mezi jakýmikoli dvěma body zvukové dráhy.

Koncové echo :Koncové echo přijaté z testovaného vzorku, od protilehlé strany s přiloženým snímačem. Změřený čas této odezvy odpovídá tloušťce vzorku v daném bodě.

Kontaktní snímač:Snímač navržený pro použití v přímém kontaktu s testovaným materiálem.

Vazební prostředek:Materiál, obvykle kapalina nebo gel, použitý mezi snímačem a testovaným kusem k odstranění vzduchové vrstvy a zlepšení vazby zvukové energie.

Předsádka:Materiál (obvykle plast) umístěný před snímačem proto, aby vytvořil časové zpoždění mezi budicím impulsem a echem z přední plochy testovaného kusu.

Snímač Delay line (s předsádkou):Snímač obsahující předsádku.

Dvouměničový snímač:Snímač se samostatnými vysílacími a přijímacími měniči, běžně používaný při měření koroze.

Budicí impuls:Krátký elektrický impuls puštěný do piezoelektrického prvku v ultrazvukovém snímači, který způsobuje vibrace a generování zvukových vln. Neformálně se také označuje jako „hlavní třesk“.

Frekvence:Počet vibračních cyklů, které prošly oscilujícím tělesem ve stanoveném časovém úseku (obvykle za jednu sekundu). Z pohledu elektřiny to znamená, jak často se periodický signál, jako je sinusová vlna, opakuje během stanoveného časového úseku.

Zesílení:U ultrazvukového měřidla znamená zvýšení síly signálu produkovaného zesilovačem, obvykle vyjádřeno jako poměr výstupního výkonu a příkonu v decibelech.

Imerzní testování:Testovací metoda, při které je zvuková energie mezi snímačem a testovaným kusem vázána přes vodní sloupec nebo vodní lázeň.

Imerzní snímač:Snímač navržený pro imerzní testování.

Echo od rozhraní:Odezva odražená od přední plochy testovaného vzorku, pozorovaná při použití snímače s předsádkou nebo imerzního snímače.

Podélná vlna:Režim šíření vln, který se používá při ultrazvukovém měření, charakterizovaný pohybem částic, který je rovnoběžný se směrem šíření vlny. Slyšitelné zvukové vlny jsou také podélné vlnění.

Režim měření:Metoda měření času ozvěny při měření tloušťky, běžně rozlišovaná jako režimy 1, 2 a 3.

Převrácení fáze:Převrácení kladných a záporných vrcholů vlny.

Rozsah:Interval mezi maximální a minimální tloušťkou, kterou lze měřit v materiálu s daným nastavením snímače a přístroje.

Rozlišení:Při měření tloušťky je to míra, do jaké lze rozlišit mírně odlišné tloušťky nebo časové intervaly.

Rychlost zvuku:Rychlost, kterou zvuková vlna prochází daným materiálem.

Zvuková vlna:Souvislý vzor mechanických vibrací v pevném, kapalném nebo plynném médiu.

Snímač:Zařízení, které přeměňuje jednu formu energie na jinou. Při ultrazvukovém testování to obvykle znamená přeměnu elektrické energie na energii mechanickou a naopak.

Ultrazvukový:Odkazující se na zvukové vlny při takových frekvencích, které jsou nad hranicí slyšitelnosti, obecně definovaných jako 20 000 cyklů za sekundu (20 kHz).

Časový průběh vlny:Grafická prezentace úrovní energie ve vlnovém sledu, vynesená jako závislost amplitudy na čase.

Odsazení – posun nuly (zero offset):Korekční faktor představující rozdíl mezi měřeným časovým intervalem a skutečnou dobou přenosu zvuku v testovaném vzorku, obvykle zohledňující zpoždění spínání, zpoždění kabelů a tloušťku desky a vazebního prostředku.

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country