Evident LogoOlympus Logo
Ultrasonic Thickness Gauge Tutorial

How to Use Ultrasonic Thickness Gauges in Special Conditions

Měření v mimořádných podmínkách, jako jsou zvýšené teploty nebo měření pod vodou, přináší pro ultrazvukové testování další faktory, které je nutné vzít v potaz. Pokud plánujete použít ultrazvukový tloušťkoměr v některých z následujících podmínek, postupujte podle těchto doporučení, abyste zajistili bezpečnost a přesné výsledky.

Ultrazvukové testování za vysokých teplot

Měření při vysokých teplotách (vyšších než přibližně 50 °C nebo 125 °F) vyžaduje pečlivé plánování. Mnoho dvouměničových snímačů používaných v korozních aplikacích vydrží vysoké teploty, v některých případech při krátkodobém kontaktu až do 500 °C nebo 930 °F. Standardní kontaktní snímače se však poškodí nebo zničí, pokud jsou vystaveny teplotám vyšším než přibližně 50 °C nebo 125 °F kvůli různým koeficientům tepelné roztažnosti materiálů použitých k jejich konstrukci, což při vysokých teplotách způsobí rozpojení. Nikdy nepoužívejte kontaktní snímače na povrch, který je příliš horký na to, abyste se jej mohli bez problémů dotknout holými prsty. Měření při vysoké teplotě vždy provádějte jednoměničovými snímači v režimu 2 nebo v režimu 3 buď se snímačem s předsádkou (za použití vhodné vysokoteplotní předsádky), nebo s imerzním snímačem. O další informace týkající se výběru konkrétního snímače požádejte společnost Olympus.

Rychlost zvuku ve všech materiálech se mění s teplotou; obvykle se zvyšuje, když je materiál chladnější, a klesá s rostoucí teplotou materiálu, přičemž v bodu tuhnutí či tání dochází k prudkým změnám. Tento účinek je mnohem větší u plastů a pryže než u kovů nebo keramiky. Pro maximální přesnost proveďte nastavení kalibrování rychlosti zvuku měřiče při stejné teplotě, při které budete provádět měření. Mějte na paměti, že měření horkých materiálů měřidlem nastaveným na rychlost zvuku při pokojové teplotě často povede k významné chybě. Při teplotách vyšších než přibližně 100 °C nebo 200 °F doporučujeme použít speciální vysokoteplotní vazební prostředky.

Měření na lince pomocí ultrazvukových tloušťkoměrů

Ultrazvukové měření tloušťky na lince nebo v průběhu výroby umožňuje kontinuální měření produktů, jako jsou extrudované plastové trubky a potrubí, plášť elektrických kabelů a plech, zatímco se produkt pohybuje. Vícekanálové přístroje mohou měřit na mnoha různých místech po obvodu trubicového produktu nebo po šířce plechu. Měření na lince se obvykle provádí pomocí imerzních snímačů, které vážou zvukovou energii skrze vodní sloupec nebo lázeň, aby nedocházelo k přímému kontaktu s produktem. V případě extrudovaných trubek, potrubí a kabelových plášťů lze často provádět měření ve stávajících chladicích nádržích za použití chladicí vody jako vazebného prostředku. Je zapotřebí měřidlo do určité míry připevnit, aby byl(y) snímač(e) správně vyrovnán(y) s testovaným materiálem.

Ultrazvukové testování s dlouhými kabely snímače

Ultrazvuková měřidla se nejčastěji používají s kabely snímačů o délce přibližně 1 metr nebo 3 stopy. Obecně nedoporučujeme použití velmi dlouhých kabelů, pokud to nevyžadují testovací podmínky. Pokud délka kabelu při běžných testovacích frekvencích překročí přibližně 3 metry nebo 10 stop, je třeba vzít v úvahu účinky kabelu, protože i ty mohou měření negativně ovlivňovat. Maximální délka kabelu, kterou lze použít v konkrétním případě, bude záviset na typu snímače a minimální tloušťce, která se má měřit. Mějte na paměti, že dvouměničové snímače je možné použít s mnohem delšími kabely než jednoměničové snímače, potenciálně až 100 metrů nebo 300 stop s příslušným nastavením přístroje. Věnujte zvláštní pozornost problematice elektrického spojení snímače s kabelem, zohlednění útlumu signálu v kabelu a kompenzaci doby přenosu impulsu kabelem.

Ultrazvukové testování pod vodou

Některé aplikace mapování koroze zahrnují situace, jako je měření tloušťky nosných pilířů nebo trupů lodí, které jsou ponořené ve vodě. I když je možné většinu standardních kontaktních snímačů, snímačů s předsádkou a dvouměničových snímačů na krátkou dobu bez problémů ponořit do mělké vody, při dlouhodobém ponoření nebo ponoření do hluboké vody (hlubší než přibližně 2 metry nebo 6 stop) může do přístroje vniknout voda a způsobit korozi, což vede k poruše přístroje, a to zejména tehdy, jedná-li se o slanou vodu. Pro měření v hloubkách v mořské vodě se obvykle používají vodotěsné dvouměničové snímače, které jsou utěsněny proti vniknutí vody pod vysokým tlakem. Jak je naznačeno výše, tyto typy snímačů jsou k dispozici pro použití v hloubkách do přibližně 100 metrů nebo 300 stop.

Při měření přes povrchové vrstvy, jako je epoxidová barva nebo jiné ochranné povrchy, je třeba vzít v úvahu určité faktory. Další informace najdete v kapitole Měření tloušťky vrstev.

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country