Evident LogoOlympus Logo
Ultrasonic Thickness Gauge Tutorial

Precision Ultrasonic Gauging - Corrosion

Mapování koroze

Korozi podléhá téměř jakýkoli běžný konstrukční kov. Velkou výzvou v mnoha průmyslových odvětvích je měření zbytkové tloušťky stěny v potrubí, trubkách nebo nádržích, které mohou na vnitřní ploše korodovat. Tato koroze je vizuální kontrolou bez řezání nebo demontáže potrubí či nádrže často nezjistitelná. Ultrazvukové testování je široce akceptovanou nedestruktivní metodou pro tuto kontrolu. Ultrazvukové testování zkorodovaného kovu se obvykle provádí pomocí dvouměničových snímačů a speciálních korozních měřidel.

Proč je důležité kontrolovat korozi u kovů?

Konstrukční ocelové nosníky, zejména podpěry mostů a ocelové pilíře, jsou také vystaveny korozi, která snižuje původní tloušťku kovu. Pokud koroze nebude včas odhalena, oslabí stěny a může způsobit nebezpečné strukturální poruchy. Z bezpečnostních i ekonomických důvodů je nutné kovové trubky, nádrže nebo konstrukce, které jsou náchylné ke korozi, pravidelně kontrolovat. Ultrazvukové tloušťkoměry vám umožňují přesně detekovat potenciální vnitřní korozi bez poškození kovu, a to i v případě, kdy je možný přístup jen k jedné straně povrchu.

Jak ultrazvukové tloušťkoměry korozi odhalí?

Všechny měřicí přístroje určené pro měření koroze budou měřit časový interval mezi odchodem zvukové vlny a příchodem prvního koncového echa. Pokročilé přístroje mohou také měřit interval mezi více po sobě jdoucími echy. Používají techniky zpracování signálu, které jsou optimalizovány tak, aby detekovaly minimální zbývající tloušťku v hrubém, zkorodovaném testovaném kusu. Toto měřidlům umožňuje vypočítat specifickou tloušťku koroze, aniž by měření bylo ovlivněno kovem či povrchovou vrstvou.

Dvouměničové snímače jsou pro měření nerovných povrchů, s nimiž se často setkáváme v korozních aplikacích, vhodnější než jednoměničové snímače. Dvouměničové snímače obsahují samostatné vysílací a přijímací měniče namontované na předsádkách, které jsou obvykle řezány pod úhlem k vodorovné rovině (střešní úhel), takže dráhy vysílaného a přijímaného svazku procházejí pod povrchem testovaného kusu. Toto řešení dvou protínajících se svazků dvouměničové sondy umožňuje jev pseudoostření, který optimalizuje měření minimální tloušťky stěny v korozních aplikacích.

Duály jsou na příjem ech ode dna jamek, které představují minimální zbytkovou tloušťku stěny, citlivější než jednoměničové snímače. Duály jsou také často efektivnější na drsných vnějších površích. Zachycený vazební prostředek v kapsách na drsných površích, kudy do materiálu vstupuje zvuk, může produkovat dlouhé, povrchové doznívající – šumové odezvy, které zhoršují rozlišení při měření tenkého materiálu jednoměničovým snímačem. U duálu je nepravděpodobné, že by měnič přijímače zachytil toto falešné echo. A konečně, většina duálů může provádět měření při vysoké teplotě, která by jednoměničové kontaktní snímače poškodila.

Ultrazvukové tloušťkoměry společnosti Olympus jsou navrženy k provádění podrobných a přesných korozních prohlídek. Další informace o tom, jak ultrazvukové tloušťkoměry detekují korozi v kovech, naleznete v kapitole návodu, která se zabývá fungováním tloušťkoměrů.

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country