Evident LogoOlympus Logo
Výukový materiál k ultrazvukové defektoskopii

7.1 Kovy prvého tavení

OcelárnaTvarovaná válcovaná ocel


Produkty kovů prvého tavení, jako jsou například ingoty, tyče, desky a trubky, představují suroviny, z nichž se vyrábí většina dalších produktů. Vzhledem k tomu, že vady v materiálu povedou k vadám v hotových produktech, jsou tyto primární produkty kontrolovány již v době svého vzniku.

  • Ingoty – Nespojitosti, jako například staženiny u potrubí (lunkr) a nekovové inkluze v ingotech, se často zjišťují pomocí jednoduchých testů s přímým svazkem, které se zaměřují na vyhledávání lokalizovaných odražených signálů, které se objeví před zadní stěnou. Lze použít kontaktní snímače i imerzní skenovací systémy. Rozlišení minimální vady u daného testu se odvíjí především od tloušťky ingotu a struktury zrn.
  • Desky – Testování desek se podobá testování ingotů v tom, že se běžně používají kontaktní snímače s přímým svazkem nebo imerzní skenování. Laminární trhliny lze identifikovat pomocí testování s využitím přímého svazku – přímé sondy. Existuje-li podezření na trhlinu kolmou k povrchu, lze využít i testování pomocí úhlového svazku-úhlové sondy.
  • Tyče a trubky – Plnostěnné tyče se běžně testují pomocí snímačů s přímým svazkem vytvářejícím podélnou vlnu buď v kontaktním, nebo imerzním režimu a vyhledávání se zaměřuje na laminární trhliny, dutiny v potrubí a inkluze. Kontaktní testování se provádí také od konců za účelem kontroly trhlin rovnoběžných s konci.

Jak již bylo uvedeno výše, pro automatizované testování se dodávají vícekanálové imerzní systémy. Použitím několika sond najednou a pohybem produktu kolem sond nebo pohybem sond napříč dílem lze zvýšit rychlost kontroly a účinnost detekce vad. Například trubky a potrubí se nejčastěji testují na přítomnost trhlin pomocí příčných vln generovaných buď úhlovým svazkem, nebo imerzními snímači, a to v axiálním i obvodovém směru. Kontrola desek pomocí rastrových skenů sondou typu štětec (paintbrush) napříč dílem zajišťuje 100% kontrolu.

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country