Evident LogoOlympus Logo
Vířivé proudy v režimu array – výukový program

Hloubka penetrace

Hloubka penetrace

Hustota vířivých proudů není v celé hloubce materiálu konstantní. Jejich hustota je největší na povrchu a s rostoucí hloubkou exponenciálně klesá (povrchové zhuštění proudu, tzv. „skin efekt“). K vysvětlení funkce penetrace při testování pomocí vířivých proudů se používá rovnice pro normální hloubku penetrace (uvedená napravo). Normální hloubka penetrace klesá s rostoucí frekvencí, vodivostí nebo permeabilitou. U materiálu, který je silný a homogenní, normální hloubka penetrace odpovídá hloubce, v níž hustota vířivých proudů činí 37 % hodnoty na povrchu materiálu. Aby bylo možné detekovat mělké vady v materiálu a zároveň měřit tloušťku tenkých plechů, používající se velmi vysoké frekvence. Podobně platí, že aby bylo možné detekovat vady pod povrchem a provádět testy vodivých, magnetických nebo silných materiálů, musí být použity nižší frekvence.

rovnice

Kde:
d = normální hloubka penetrace (mm)
f = zkušební frekvence (Hz)
mr = relativní magnetická permeabilita (bezrozměrná veličina)
s = elektrická vodivost (% IACS)

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country