Olympus Logo
Olympus LogoOlympus Logo

โซลูชันไมโครสโคป
ไมโครสโคปคอนโฟคอลแบบเลเซอร์

Olympus Laser Confocal Microscope offers superb image quality and accurate 3D measurement by non destructive observation method with advanced optical system. Its operation preparation is easy and no pre-process is necessary with your samples.

LEXT OLS4100

LEXT OLS4100 คือไมโครสโคปแบบสแกนด้วยเลเซอร์ใช้สำหรับการสังเกตแบบ 3D โดยไม่มีการสัมผัส รวมถึงการวัดคุณสมบัติของพื้นผิวที่ความละเอียด 10 นาโนเมตร อีกทั้งยังมีฟังก์ชันรวมภาพที่รวดเร็วและให้ภาพที่มีความละเอียดสูงบนพื้นที่ที่กว้างขึ้น

ดูสินค้า

LEXT OLS4500

LEXT OLS4500 คือไมโครสโคปค้นหานาโนที่ผสมผสานไมโครสโคปแบบเลเซอร์และไมโครสโคปแบบหัวสแกนเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถสังเกตและตรวจวัดด้วยกำลังขยายหลายขนาด (ตั้งแต่ 50X ไปจนถึง 1,000,000X)

ดูสินค้า


Additional Software Solutions

Olympus Image Analysis Software further expands the capability of the Olympus Opto-digital and Laser confocal microscope lines by providing additional advanced materials solutions that fit your analysis and inspection needs.

OLYMPUS Stream

OLYMPUS Stream image analysis software offers user guidance through all process steps for image acquisition, quantitative measurements, reporting and advanced materials science inspections tasks.

ดูสินค้า

Sorry, this page is not available in your country