Olympus Logo
Olympus LogoOlympus Logo

โซลูชันไมโครสโคป
Scanning Probe Microscopy

Integrating a traditional optical microscope with an excellent laser scanning microscope (LSM) and a nanometric-scale scanning probe microscope (SPM), the OLYMPUS LEXT OLS4500 is compatible with a wide range of samples, providing a total observation/measurement solution for a new era.

LEXT OLS4500

LEXT OLS4500 คือไมโครสโคปค้นหานาโนที่ผสมผสานไมโครสโคปแบบเลเซอร์และไมโครสโคปแบบหัวสแกนเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถสังเกตและตรวจวัดด้วยกำลังขยายหลายขนาด (ตั้งแต่ 50X ไปจนถึง 1,000,000X)

ดูสินค้า

Sorry, this page is not available in your country

Let us know what you're looking for by filling out the form below.