Olympus Logo
Olympus LogoOlympus Logo

โซลูชันไมโครสโคป
ไมโครสโคปคอนโฟคอลแบบเลเซอร์

Olympus Laser Confocal Microscope offers superb image quality and accurate 3D measurement by non destructive observation method with advanced optical system. Its operation preparation is easy and no pre-process is necessary with your samples.

LEXT OLS5000

With the Olympus LEXT OLS5000 laser scanning confocal microscope, noncontact, nondestructive 3D observations and measurements are easy to produce. Simply by pushing the Start button, users can measure fine shapes at the submicron level. Ease of use is combined with leading-edge features to deliver an acquisition speed four times faster than our previous model. For customers with larger samples, LEXT long working distance objectives and an extended frame option allow the system to accommodate samples as large as 210 mm.

ดูสินค้า

LEXT OLS4500

LEXT OLS4500 คือไมโครสโคปค้นหานาโนที่ผสมผสานไมโครสโคปแบบเลเซอร์และไมโครสโคปแบบหัวสแกนเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถสังเกตและตรวจวัดด้วยกำลังขยายหลายขนาด (ตั้งแต่ 50X ไปจนถึง 1,000,000X)

ดูสินค้า


Additional Software Solutions

Olympus Image Analysis Software further expands the capability of the Olympus Opto-digital and Laser confocal microscope lines by providing additional advanced materials solutions that fit your analysis and inspection needs.

OLYMPUS Stream

OLYMPUS Stream image analysis software offers user guidance through all process steps for image acquisition, quantitative measurements, reporting and advanced materials science inspections tasks.

ดูสินค้า

Sorry, this page is not available in your country

Let us know what you're looking for by filling out the form below.