Evident LogoOlympus Logo
Výukový materiál k technologii phased array – Obsah

Technické parametry zařízení využívajících technologii phased array

Charakter přístrojů s technologií phased array s větším počtem měničů určuje další hlavní technické parametry, které je třeba zohlednit a zkontrolovat.

Počet generátorů impulzů: Definuje maximální počet měničů, které lze seskupit za účelem vytvoření aktivní apertury nebo virtuální apertury sondy.

Počet přijímačů: Definuje celkový počet měničů, které lze použít pro sekvenční apertury tak, aby došlo k potenciálnímu zvýšení pokrytí na jednu stopu sondy.

XX : YY: Používaná názvová konvence, kde XX = počet generátorů impulzů a YY = počet drah přijímačů. Počet přijímačů je vždy vyšší nebo roven počtu generátorů impulzů. Přístroje v konfiguraci od 16 : 16 do 32 : 128 se dodávají v přenosném provedení určeném pro použití v terénu. Kombinace s vyššími počty generátorů impulzů a přijímačů se dodávají pro kontroly prováděné na výrobních linkách, případně v rámci systémů, které využívají sondy s větším počtem měničů.

Fokální zákony: Často se uvádí počet fokálních zákonů, které lze zkombinovat za účelem vytvoření snímku. Obecně platí, že konfigurace s vyšším poměrem XX : YY mohou podporovat větší počet fokálních zákonů, protože umožňují provedení s aperturami s větším počtem měničů, případně s aperturami pokrytými větším počtem kroků u lineárního skenování. Je třeba si uvědomit, že větší počet fokálních zákonů ne vždy znamená větší funkčnost. Vezměme příklad uvedený níže, kde je použita 64měničová sonda k provedení sektorového skenu tří otvorů bočně vyvrtaných pod úhlem v rozmezí 40 až 70 stupňů a se srovnávacím natáčením v krocích po 1 stupni (30 zákonů), 2 stupních (15 zákonů) a 4 stupních (7 zákonů) na dráze kovu dlouhé 2 palce (50 mm). Snímek definovaný jemnějším rozdělením úhlů je o něco lepší a detekce při horším rozlišení je přijatelná. Nedojde-li k dramatickému zmenšení průměru svazku v důsledku zaostřování, nedojde ani k dramatické změně při určování velikosti ze snímků.

Níže najdete příklady velkého počtu fokálních zákonů potřebných k provádění lineárních skenů s různými kombinacemi virtuálních apertur sond a celkového počtu měničů.Z toho, co již bylo uvedeno, je zřejmé, že u konfigurace 16 : 16 používané se 16měničovými snímači může být zapotřebí pouze 30 fokálních zákonů, zatímco u konfigurace přístroje 16 : 128 nebo 32 : 128 používané v režimu lineárního skenování se 128měničovým snímačem může být zapotřebí až 128 fokálních zákonů.

Opakovací frekvence impulzů (PRF) / obnovovací frekvence displeje se může výrazně měnit při obnovování displeje v různých režimech zobrazení. U režimů zobrazení v režimu phased array:Níže je uveden názorný příklad sekvence lineárních skenů pomocí čtyř fokálních zákonů s obnovovací frekvencí zobrazení 60 Hz.


Skutečnou rychlost zobrazování snímku mohou ovlivňovat i další parametry. Rychlost obnovování A-skenu pořizovaného pomocí jediného fokálního zákonu bude u různých přístrojů odlišná. U některých přístrojů je rychlost PRF A-skenu omezena maximální rychlostí obnovy snímku na displeji v závislosti na tom, zda je zobrazován pomocí snímku pořízeného technologií phased array nebo dokonce maximalizován na plnohodnotný A-sken. Z tohoto důvodu může být v některých oblastech použití důležité ověřit PRF A-skenu při odvozování ze sekvence fokálních zákonů v různých režimech zobrazení snímku.

Rozpoznání sondy: Schopnost rozpoznat sondy phased array zkracuje dobu, kterou operátor potřebuje pro nastavení, díky automatické konfiguraci nastavení přístroje se správným počtem měničů a geometrií sondy.

Druhy snímků: U přístrojů phased array jsou obvykle k dispozici sektorové a lineární skeny. Funkce superpozice těchto režimů zobrazení a vytvoření C-skenů amplitudy a hloubky umožňuje vytvořit rovinné snímky a rozšířit prostředky pro určení velikosti vad.

Uložení tvaru vlny: Díky funkci pro ukládání neupravených tvarů VF vlny lze data kontrolovat off-line. Tato funkce se hodí, zejména když se shromažďují data z velké oblasti.

Podpora většího počtu skupin: Vyspělejší přístroje phased array umožňují využívat sekvence většího počtu fokálních zákonů na jednom nebo větším počtu připojených snímačů. Tato funkce se hodí obzvláště v případech, kdy je důležité shromažďovat objemová data, která budou analyzována off-line. Například 64měničovou sondu s frekvencí 5 MHz lze naprogramovat na použití 1–16 měničů pro sken pod úhlem 40 až 70 stupňů a současně lze druhou skupinu použít k provádění lineárního skenu pod úhlem 60 stupňů pomocí apertury tvořené 16 měniči s krokem jeden měnič po celé délce 64 měničů.

Kódování: Na trhu jsou k dispozici dvě třídy přístrojů: ruční a kódované.

Ruční přístroj phased array funguje dost podobně jako konvenční defektoskop, neboť poskytuje data v reálném čase. Spolu s A-skenem přístroj zobrazuje v reálném čase snímky S-skenu nebo lineárního skenu, což může pomoci při detekci a analýze nespojitostí. Funkce, jež umožňuje během testu využívat a vizualizovat současně více než jeden úhel, je hlavním důvodem pro používání tohoto typu přístroje. V některých případech, například při určování velikosti trhlin, lze snímek použít jako nástroj usnadňující určení hloubky trhliny.

Přístroj využívající technologii phased array s rozhraním ke kodéru slučuje data o poloze sondy, geometrii sondy a naprogramovaných sekvencích fokálních zákonů tak, aby bylo možné vytvořit snímek při pohledu shora, z boku a ze strany zkoušeného vzorku. V přístrojích, kde se ukládají kompletní data o tvaru vlny, lze snímky zrekonstruovat tak, aby umožňovaly vytvářet průřezové pohledy po celé délce skenu nebo regenerovat rovinné C-skeny na různých úrovních. Tyto kódované snímky umožňují určování velikosti vad v rovině.

Referenční kurzory: Přístroje poskytují různé kurzory, které lze použít ve snímku pro přímé určení velikosti. U sektorových skenů je možné používat kurzory pro měření výšky trhlin. Přibližnou velikost vady lze změřit i v kódovaných lineárních C-skenech.

Pokračování
Kalibrace a normalizace >>

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country